परिच्छेद–७ खाद्य पदार्थ बिक्रेताले पालन गर्नु पर्ने कुरा

परिच्छेद–७ खाद्य पदार्थ बिक्रेताले पालन गर्नु पर्ने कुरा

१९. दूषित, न्यूनस्तरको वा हानिकारक खाद्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाही ः कुनै पनि
व्यक्तिले आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा देहाय बमोजिमको खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न,
बिक्री गर्न वा बिक्रीको लागि राख्न पाउने छैनः–
(क) दूषित वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ,
(ख) ब्रोमिनेटेड भेजिटेवल आयल (वी.भी.ओ.) मिसिएका खाद्य पदार्थ,
(ग) खेसरी, खेसरीको दाल, खेसरीको पीठो तथा खेसरीयुक्त खाद्य पदार्थ,
(घ) कार्वाइट ग्यास (एसिटिलिन ग्यास) ले कृत्रिम रुपबाट पकाइएका फलफूल,

(ङ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको
अन्य कुनै खाद्य पदार्थ ।

२०. बिक्री निषेध ः कुनै व्यक्तिले पनि प्राकृतिक रुपमा मृत्यु भएको पशु पंक्षीको मासु वा
त्यस्ता मासु प्रयोग भएको खाद्य पदार्थ बिक्री गर्न वा बिक्रीको लागि राख्न पाउने छैन ।

२१. खाद्य पदार्थ बिक्रेताले पालन गर्नु पर्ने कुराहरु ः (१) खाद्य पदार्थ राख्ने, तयार गर्ने वा
परिवहनमा प्रयोग गरिने कुनै पनि भा“डा वा त्यस्ता खाद्य पदार्थ राखिने ठाउ“ देहाय
बमोजिम हुनु पर्नेछ ः–
(क) सफा सुग्घर तथा टुटफुट नभएको वा राम्ररी मर्मत गरिएको,
(ख) इनामेल (तान्चीन) वा टीनको कलाई भरिएको भए सो कलाई
नउप्केको वा नउडेको,
(ग) राम्ररी बिर्को लगाईएको वा धूलो मैला, झिंगा, किरा, फटेंग्राबाट
बचाउन राम्ररी छोपिएको, र
(घ) दुर्गन्ध फोहोर मैला, दूषित हावा वा पानीको सम्पर्क नहुने ठाउ“मा
राखिएको ।

(२) देहाय बमोजिमको अवस्थाको भा“डामा राखिएको खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई
हानिकारक मानिनेछ ः–
(क) खिया लागेको फलामको भा“डा वर्तन,
(ख) इनामेल (तन्चीन) को भा“डामा कलाई उडेको वा खिया लागेको,
(ग) टिनको कलाई नगरिएका तामा वा पितलको, र
(घ) शिशायुक्त अल्मुनियमको ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जेसुकै लेखिए तापनि चिनीको चास्नी, मिठाई र
तेल तयार गर्न र राख्नको लागि तामा र पित्तलको कलाई नगरिएको भा“डा पनि
प्रयोग गर्न सकिनेछ ।