परिच्छेद –१

परिच्छेद –१

परिच्छेद –१
प्रारम्भिक

१. १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यी नियमहरूको नाम “संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७०” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. २. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “अध्यादेश” भन्नाले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७०” सम्झनु पर्छ ।
(ख) “निर्वाचन कार्यक्रम” भन्नाले नियम ४ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
(ग) “निर्वाचन चिन्ह” भन्नाले अध्यादेशको दफा ३१ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन चिन्ह सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मतदान केन्द्र” भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले अध्यादेशको दफा ३४ बमोजिम तोकेको मतदान केन्द्र सम्झनु पर्छ ।