परिच्छेद–२

परिच्छेद–२

परिच्छेद–२

निर्वाचन र निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना

३. ३. निर्वाचनको सूचनाः (१) नेपाल सरकारले संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकेपछि आयोगले सो मितिमा मतदान गर्ने समय निर्धारण गरी सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना जारी गर्नेछ र त्यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्वाचनको सूचना आयोगले आवश्यकता अनुसार सञ्चार माध्यमहरूबाट समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गराउन सक्नेछ ।

४. ४. निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारणः (१) नियम ३ बमोजिम निर्वाचनको सूचना प्रकाशित भएपछि आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनको निमित्त उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको
नामावलीको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारीको दावी विरोधमा उजुरी दिने, मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने, मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र मतदान गर्ने मिति, समय र स्थान समेत उल्लेख भएको निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

(२) आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने, उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गरी सच्याउनुपर्ने भए सच्याउन समय दिने, सच्याउनु नपर्ने भए सोही बमोजिम र सच्याउनुपर्ने भए सच्याई पेश भएको उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको बन्दसूची उपर दावी विरोध गर्ने, उम्मेदवारको बन्दसूची उपर छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रुपमा प्रकाशन गर्ने समेतको निर्वाचन कार्यक्रमको निर्धारण गर्नेछ ।

(३) आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ र त्यस्तो सूचना सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गराउन सक्नेछ ।

५. ५. निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना टाँस गर्नुपर्नेः (१) निर्वाचन अधिकृतले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो कार्यालयमा टाँस गर्नुपर्नेछ ।

(२) आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा आयोगको कार्यालयमा टाँस गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना टाँस गर्दा मुचुल्का गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना क्रमशः निर्वाचन अधिकृत र आयोगले सम्भव भएसम्म सञ्चार माध्यमद्वारा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(५) निर्वाचन अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम निर्वाचन कार्यक्रम टाँस गरेकोे जानकारी उपलब्ध भएसम्म जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।