अनुसूची–२

अनुसूची–२

अनुसूची–२
(नियम ५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनको निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत हुने संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिने प्रयोजनको लागि संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम ५ को उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि देहायको निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गरिएको छ ः

द्रष्टव्यः

२. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सबै मतदानकेन्द्रको मतदान भएको सबै मतपेटिकाहरू मतदान अधिकृतबाट प्राप्त गरेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणना कार्य शुरु गर्नेछ ।
३. निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गरी राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत संख्याको विवरण मुलुकभरबाट प्राप्त गरिसकेपछि प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत संख्याको अनुपातमा सो राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोग समक्ष पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारहरू मध्ये संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० बमोजिम निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ ।

मिति ः ………………………….
निर्वाचन अधिकृत
निर्वाचन आयोग