अनुसूची – ३

अनुसूची – ३

अनुसूची – ३
(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
उम्मेदवारको मनोनयनपत्र
(प्रस्तावकले भर्ने)
श्री निर्वाचन अधिकृत,
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय,
………………….. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं………
……………………..जिल्लाको यस निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि श्री …………………………… लाई म प्रस्ताव गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्दछु । निजको विवरण देहाय बमोजिम छ ः–

१. पूरा नाम, थर ………………………………………
उमेर …………….                                   वर्ष………                                                               लिङ्ग ः महिला÷पुरुष
ठेगानाः– जिल्ला………………               गाविस÷न.पा…………….                             वडा नं……………                           टोल…….
घर नं भए घर नं………

२. माता वा पिताको पूरा नाम, थर …………………….
३. पति वा पत्नीको पुरा नाम, थर ……………………..
४. मतदाता नामावलीमा मतदाता क्रमसंख्या………

गा.वि.स.÷न.पा. …….                               वडा नं. ……..
निर्वाचन क्षेत्र नं…….                              जिल्ला…………………………

मतदाता नामावलीमा रहेको मेरो विवरण देहाय बमोजिम छ ः–

१. पूरा नाम, थर ………………………………………

उमेर …………….           वर्ष………                         लिङ्गः महिला÷पुरुष                 हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो

ठेगानाः– जिल्ला…………..निर्वाचन क्षेत्र ………. गाविस÷न.पा…………वडा नं………

२. माता वा पिताको पूरा नाम, थर ……………………..
३. पति वा पत्नीको पुरा नाम, थर ……………………..
४. मतदाता नामावलीमा मतदाता क्रमसंख्या………
गा.वि.स.÷न.पा. ……. वडा नं. …….
निर्वाचन क्षेत्र नं……………. जिल्ला …………………….
मिति ………………. …………………..
प्रस्तावक
(समर्थकले भर्ने)
प्रस्तावक श्री……………………….. ले माथि उल्लेख गरे बमोजिम ………………

जिल्लाको यस निर्वाचन क्षेत्रबाट संविधान सभाको सदस्यको निर्वाचनको लागि
श्री…………………………. लाई उम्मेदवार मनोनयन गर्नुभएकोे प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु ।
…………………….. जिल्लाको यस निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा मेरो नाम
समावेश भएकोे छ र तत्सम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम छ ः–

१. पूरा नाम, थर ………………………………………

उमेर ……………. वर्ष……… लिङ्गः महिला÷पुरुष
ठेगानाः– जिल्ला…………..         निर्वाचन क्षेत्र नं. …….       गाविस÷न.पा…………..       वडा नं….
२. माता वा पिताको पूरा नाम, थर ……………………..
३. पति वा पत्निको पुरा नाम, थर ……………………..
४. मतदाता नामावलीमा मतदाता क्रमसंख्या………
गा.वि.स.÷न.पा. ……. वडा नं. ……..
निर्वाचन क्षेत्र नं. ………………
मिति ………………. …………………
समर्थक
(मनोनीत उम्मेदवारले भर्ने)

मलाई श्री ……………………….. ले प्रस्ताव गरी उम्मेदवार मनोनयन गरेबमोजिम संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि………………… जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं………. बाट उम्मेदवार हुन मेरो मन्जुरी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० बमोजिम संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन मेरो योग्यता पुगेको छ ।
संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १९ वमोजिम संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँन अयोग्य छैन ।
म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण निष्ठावान् रहनेछु । निर्वाचनसम्बन्धी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा र अन्य काम गर्दा प्रचलित कानून तथा उम्मेदवारको हैसियतले पालन गर्नुपर्ने “निर्वाचन आचार संहिता” को पूर्णरुपमा पालना गर्नेछु । यो मनोनयनपत्र साथ दुई प्रति फोटो र देहायका कागजात संलग्न गरेको छु ः–

१. ……………… राजनीतिक दलले उम्मेदवार हुन स्वीकृति प्रदान गरेको औपचारिक पत्र ।
२. संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ६७ बमोजिम तीन हजार रूपैयाँ धरौटी राखेको ………….. बैंकको ………….नं. को भौचर÷निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नगद धरौटी राखेको ………..नं. को नगदी रसिद ।

३. ………………….जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं……. को मतदाता नामावलीमा मेरो नाम समावेश भएकोे मतदाता नामावली उतार प्रमाणित गरिएको पत्र ।

मिति ………………. …………………….

मनोनीत उम्मेदवार
(निर्वाचन अधिकृतले भर्ने)

यो मनोनयन पत्र मिति ………………….. का दिन …… बजे मनोनीत उम्मेदवार÷प्रस्तावक÷

मनोनीत उम्मेदवारको प्रतिनिधि श्री ……………………………..ले मेरो समक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।
मिति ………………. …………………….
निर्वाचन अधिकृत
निर्णय

मैले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० बमोजिम यस मनोनयनपत्रको जाँच गरी देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छु ।
(निर्णयको संक्षिप्त विवरण)
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

मिति ………………. …………………….

निर्वाचन अधिकृत
…………………….. जिल्ला
निर्वाचन क्षेत्र नं. ………….