परिच्छेद–८ खाद्य पदार्थमा रंग र परिरक्षी (प्रिजर्वेटिभ) को प्रयोग

परिच्छेद–८ खाद्य पदार्थमा रंग र परिरक्षी (प्रिजर्वेटिभ) को प्रयोग

२२. खाद्य पदार्थमा रंगको प्रयोगः अनुसूची–१० मा उल्लेख भए विपरीत हुने गरी रंग
मिसाई खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी गर्न वा सो मध्ये कुनै
कामको लागि त्यस्तो मिश्रित पदार्थ राख्न हुँदैन ।

स्पष्टीकरणः रंग भन्नाले खाद्य पदार्थमा समावेश गरिने प्राकृतिक अथवा कृत्रिम
रंगलाई जनाउ“छ ।

२३. खाद्य पदार्थमा परिरक्षीको प्रयोग ः अनुसूची–११ मा उल्लेख भए विपरीत हुने गरी
परिरक्षी हाली कुनै पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी गर्न वा सोमध्ये कुनै
कामको लागि त्यस्तो खाद्य पदार्थ राख्न हुँदैन ।

स्पष्टीकरणः परिरक्षी भन्नाले कुनै खाद्य पदार्थमा फर्मेन्टेशन वा एसिडिफिकेशन
हुन वा अन्य कुनै किसिमले सड्ने बिग्रने क्रियालाई रोक्न, दबाउन वा घटाउन प्रयोग
गरिने पदार्थलाई जनाउ“छ ।