अनुसूची–१ (नियम ५ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१ (नियम ५ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

(नियम ५ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
नं. ………….. मिति ……………… फोटो

खाद्य निरीक्षकको परिचयपत्र ः–
नाम, थर र वतन ः–
दस्तखत नमूना ः–
दर्जा ः–
द्रष्टव्य ः– फोटोमा समेत पर्ने गरी प्रमाणित गर्ने अधिकारीको दस्तखत र कार्यालयको छाप
लागेको हुनु पर्छ ।

दस्तखत ः–
प्रमाणित गर्ने अधिकारी ः–
कार्यालय ः–
द्रष्टव्य ः
१. खाद्य निरीक्षकसंग यो परिचयपत्र साथमा रहेको हुनु पर्दछ र आवश्यक परी कुनै
व्यक्तिले हेर्न चाहेमा देखाउनु पर्दछ ।
२. कुनै पनि अवस्थामा यो परिचयपत्र अरु कुनै व्यक्तिलाई दिनु वा प्रत्यायोजन गर्न पाइने
छैन ।
३. खाद्य निरीक्षक पदबाट राजीनामा गरेमा वा अन्य कुनै कारणले सो पदबाट अवकाश
पाएमा यो परिचयपत्र अविलम्ब निर्देशकलाई फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ ।