अनुसूची–३ (नियम १० को उपनियम (१) स“ग सम्बन्धित)

अनुसूची–३ (नियम १० को उपनियम (१) स“ग सम्बन्धित)

(नियम १० को उपनियम (१) स“ग सम्बन्धित)
खाद्य पदार्थको नाम नमूना पठाउनु पर्ने मोटामोटी
परिमाण

१. दूध २५० मिलि लिटर

२. घ्यू १५० ग्राम

३. मख्खन १५० ग्राम

४. खुवा २५० ग्राम

५. दही २५० ग्राम

६. शिशु दुग्ध आहार ४५० ग्राम

७. शिशु आहार ४५० ग्राम

८. दूध पाउडर २५० ग्राम

९. कण्डेन्स मिल्क २५० ग्राम

१०. सबै प्रकारको आइसक्रिम३०० ग्राम

११. तेल २५० ग्राम वा २२५ मिलि मिटर

१२. वनस्पती घ्यू १५० ग्राम

१३. चिल्लो (घ्यू र तेल बाहेक) १२५ ग्राम

१४. जाम, जेली, फलफूल, साग सब्जी (तयारी प्रशोधित) ३०० ग्राम

 चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१५. मसलाहरु २०० ग्राम

१६. चिया २०० ग्राम

१७. बिस्कुट २५० ग्राम

१८. कन्फेक्सनरी पदार्थ २५० ग्राम

१९. नून २५० ग्राम

२०. खाद्यान्न, दलहन तथा तेलहन २५० ग्राम

२१. केशर रंग आदि १५० ग्राम

२२. तयारी प्रशोधित खाद्य पदार्थ २५० ग्राम

२३. चिनी २०० ग्राम

२४. मह १५० ग्राम

२५. सख्खर (चाकु गु“द) २०० ग्राम

२६. पीठो (सबै प्रकारको) २५० ग्राम

२७. एरिटेड वाटर (सोडालेमोनेड) आदि ३०० ग्रामद्द

द्रष्टव्य ः–
(१) यस अनुसूचीमा उल्लिखित खाद्य पदार्थ बाहेक अन्य खाद्य पदार्थको नमूना मोटामोटी २५० ग्राम वा २५० मिलिलिटरको
परिमाणमा हुनु पर्दछ ।
(२) पेष्टीसाइड, माइकोटक्सीन र रेडियशनको जा“च गर्नु पर्ने खाद्य पदार्थको नमूना लि“दा उपरोक्त परिमाणमा ५०० ग्राम थप गरी
नमूना लिनु पर्नेछ ।
(३) प्याक गरिएको खाद्य पदार्थ रहेको भा“डो फोडेर नमूना ल्याउन नमिल्ने भएमा उल्लिखित परिमाणमा कम नहुने गरी नमूना लिनु
पर्नेछ ।
(४) विशेष अवस्था परी कुनै खाद्य पदार्थका विशेष किसिमको परीक्षण गर्नु पर्ने अवस्था परेमा आवश्यक परिमाणमा नमूना लिन
उपरोक्त उल्लिखित परिमाणले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।