अनुसूची–४ (नियम ११ को उपनियम (१) खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–४ (नियम ११ को उपनियम (१) खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

(नियम ११ को उपनियम (१) खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
………………………………………… बाट प्रेषित
……………………….. लाई
संख्या ः–……………….. मिति ……………………..
विश्लेषणको लागि पठाईएको खाद्य पदार्थको विवरण
१. नमूनाको क्रम संख्या …..
२. ………………
३. नमूना लिएको मिति ……………… …..
४. जा“च विश्लेषणको लागि प्रेषित पदार्थको विवरण …….
५. नमूनामा कुनै प्रिजरभेटिभ हालिएको भए सोको विवरण र परिमाण …..
यस पत्रको नक्कल प्रति एक र नमूनाको प्याकेटमा लगाइएको लाहा छापको नमूना
छाप छुट्टै हुलाक । डकुमेण्ट (मानिस हस्ते पठाइ“दैछ)
………………….
खाद्य निरीक्षक वा
अदालत वा अन्य अधिकारी
 चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको ।