अनुसूची–६ (नियम १२ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–६ (नियम १२ सँग सम्बन्धित)

(नियम १२ सँग सम्बन्धित)

(१)दूध, दही र क्रीममा फारमाल्डिहाईड (फर्मालिन) पानीमा ४० प्रतिशतका दरले
घोलिएको तीन थाप्रा प्रति ५० ग्राम नमूनाका हिसाबले हाल्ने ।

(२)यसरी प्रिजरभेटिभ हालिएको नमूना राखेको वर्तनमा उपरोक्त बमोजिम प्रिजरभेटिभ
रहेको कुरा लेबुलमा जनाएको हुनु पर्छ ।