अनुसूची–७ (नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–७ (नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

(नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

खाद्य पदार्थको धनीको नाम ठेगाना ः
…………………………………….
…………………………………….
खाद्य नियमावली, २०२७ को नियम १३ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग
गरी तपाईको ………………………………. स्थिति दुकान/गोदाम/घर/जग्गाबाट
तपसीलमा लेखिएको खाद्य पदार्थको स्टक आजका मितिमा मैले आÇनु जिम्मामा लिएकोछु ।
जिम्मा लिएको स्टकको विवरण
……………………………..
……………….. क्षेत्रको
खाद्य निरीक्षक
मिति ः ……………