अनुसूची–१० (नियम २२ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१० (नियम २२ सँग सम्बन्धित)

(नियम २२ सँग सम्बन्धित)

(क)खाद्य पदार्थमा प्रयोग गर्न स्वीकृत कोलटार रंगहरु (सिन्थेटिक डाइज) ः रसायनिक
संयोगबाट निर्मित निम्न कोलटार रंग वा ती रंगहरुको सम्मिश्रण बाहेक अन्य कोलटार
रंगहरु खाद्य पदार्थमा प्रयोग गर्न निषिद्ध छ ः–

पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
 चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको ।
(ख)रंग प्रयोगको अधिकतम सीमा ः उपर्युक्त कोलटार रंग खानको लागि तैयार खाद्य
पदार्थमा प्रति किलोग्राम २०० मिलिग्राममा नबढाई प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
(ग) कोलटार रंग विशुद्ध हुनुपर्ने ः कुनै खाद्य पदार्थमा प्रयोग हुने खण्ड (क) मा उल्लिखित
कोलटार रंगमा स्वास्थ्यलाई हानीकारक कुनै पनि पदार्थ मिसिएको हुनु हु“दैन ।
(घ) कोलटार रंगको प्रयोगमा बन्देज ः खण्ड (क) मा उल्लेखित कोलटार रंगहरु निम्न खाद्य
पदार्थहरुमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ ।
(१) सबै प्रकारको आइसक्रिम,
(२) चीज,
(३) फुलबाट बनेको विभिन्न परिकार,
(४) बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, र अन्य मिठाई,
(५) चिया, कफी, कोको बाहेक अन्य मदिरा रहित पेय वस्तु,
(६) कष्टार्ड पाउडर,
(७) जेली पाउडर,
(८) प्रशोधित वा संरक्षित फलफूल र हरियो सागपात,
(९) सुप पाउडर,
(१०) सुगन्धित पदार्थ ।
(ङ) कोलटार रंग प्रयोग गर्न निषेध ः कुनै पनि पकाएर खानु पर्ने खाद्य पदार्थमा खण्ड (क)
मा उल्लेखित कोलटार रंग पनि प्रयोग गर्न निषेध गरिएकोछ ।
(च)खाद्य पदार्थमा स्वीकृत प्राकृतिक रंग ः तल उल्लेख गरिए बाहेक अन्य प्राकृतिक रंगको
प्रयोग कुनै खाद्य पदार्थमा निषिद्धछ ः