अनुसूची–६

अनुसूची–६

अनुसूची–६
(नियम ११ सँग सम्बन्धित)
(उम्मेदवारको विरोधमा दिने उजूरी)
श्री निर्वाचन अधिकृत,
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय,
…………………. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं…….

यस निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत संविधान सभा सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन मनोनयनपत्र दर्ता भएको श्री ……………………….. देहायका कारणले उम्मेदवार हुन अयोग्य भएकोेले निजको मनोनयनपत्र बदर होस् भनी यो उजूरी गरेको छु ।

कारण
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

संलग्न प्रमाण ः
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………… उजुरी दिने उम्मेदवारको÷उम्मेदवारको प्रतिनिधिको

सही ः ……………………….                                                            पूरा नाम ः…………………………
मिति ः ……………………….                                                         ठेगाना ः…………………………….

(निर्वाचन अधिकृतले भर्ने)

यो उजुरी मिति …………………………… को दिन ………… बजे मनोनित उम्मेदवार÷उम्मेदवारको प्रतिनिधि श्री……………………………… ले मेरो समक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।

मिति ………………………. …………………………..

निर्वाचन अधिकृत

निर्णय

मैले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० बमोजिम यो उजुरी उपर जाँच गरी र देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छु ।

(निर्णयको संक्षिप्त विवरण)………………………………………………………
मिति ……………………. …………………………..
निर्वाचन अधिकृत
…………………….. जिल्ला
निर्वाचन क्षेत्र नं. ………….