अनुसूची–७

अनुसूची–७

अनुसूची–७
(नियम १३ सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………………. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं ……………..
उम्मेदवारको नामावली

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि यस निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनको लागि यस कार्यालयमा दर्ता भएकोे मनोनयनपत्र मिति……………… मा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा २४ बमोजिम जाँच गर्दा कानूनबमोजिम कायम रहेका उम्मेदवारको नामावली संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम १३ बमोजिम प्रकाशन गरिएको छ ।