अनुसूची–८

अनुसूची–८

अनुसूची–८
(नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
नाम फिर्ता लिएको सूचना
श्री निर्वाचन अधिकृत,
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय,
…………………. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं…….

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि ……………… जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं……बाट उम्मेदवार हुन मेरो मनोनयन पत्र मिति ………………..को दिन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता भएकोे र मिति……………… मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशित उम्मेदवारको नामावलीमा मेरो नाम समावेश भई म उम्मेदवार कायम भएकोेमा हाल मलाई यस निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन इच्छा नभएकोेले मिति ………………….. मा प्रकाशित उम्मेदवारको नामावलीबाट राजीखुशीले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको छु र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा २७ तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम १४ को उपनियम

(१) बमोजिम सूचना गरेको छु । मेरो नाम उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाई पाउन अनुरोध छ ।

मिति ः………………………..
सही ः ……………………….
पूरा नाम ः ………………….
ठेगाना ः ……………………..

यस बमोजिमको सूचना उम्मेदवार÷उम्मेदवारको प्रतिनिधि श्री …………………… द्वारा यस कार्यालयमा मिति……………….. का दिन ……. बजे प्राप्त भयो ।

……………………
निर्वाचन अधिकृत

…………………….. जिल्ला

निर्वाचन क्षेत्र नं. …………