अनुसूची–११ (नियम २३ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–११ (नियम २३ सँग सम्बन्धित)

(नियम २३ सँग सम्बन्धित)

परिरक्षीहरु (प्रिजर्वेटिभ्स) लाई निम्न श्रेणीहरुमा विभाजन गरिएकोछ र तिनीहरुको
प्रयोग निम्न बमोजिम गर्नु पर्छ ः–
(क) प्रथम श्रेणीका परिरक्षीहरु ः निम्न परिरक्षीहरु प्रथम श्रेणीका परिरक्षीहरु मानिने छन् र
खाद्य पदार्थमा यी जुनसुकै मात्रामा पनि प्रयोग गर्न सकिने छन् ः–

(१) खाने नून,

(२) चिनी, मिश्री,

(३) डेक्सट्रोज,

(४) ग्लूकोज,

(५) काठको धुंवा,

(६) मरमसलाहरु,

(७) भिनेगार र एसिटिक एसिड,

(८) मह,

(९) हप, र

(१०) अल्कोहल ।
(ख) द्वितीय श्रेणीका परिरक्षीहरु ः निम्न पदार्थहरु द्वितीय श्रेणीका परिरक्षीहरु मानिने छन् ः–
(क) सोडियम वा पोटोसियम नाइट्रेटहरु,
(ख) बेन्जोइक एसिड र त्यसका लवणहरु (साल्टस्)
(ग) सल्फ्युरस एसिड र सल्फर डाईअक्साईड ।
उपर्युक्त परिरक्षीहरुको प्रयोग निम्न पदार्थहरुमा निम्न बमोजिममा नबढाई गर्नु पर्छ ः–

 

स्पष्टीकरण ः– पार्ट पर मिलियन (पा.प.मि.) भन्नाले दशलाख भागको एक भाग
सम्झनु पर्छ ।
(२)सोडियम वा पोटासियम नाईट्रेटहरु हेम, बेकन परिरक्षण (प्रिजर्भ) गरिने अन्य कुनै
किसिमको मासुमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
(ग) एकभन्दा बढी द्वितीय श्रेणीका परिरक्षीहरु प्रयोग गर्न नपाईने ः कुनै खाद्य पदार्थमा
एकभन्दा बढी द्वितीय श्रेणीका परिरक्षीहरु प्रयोग गर्न निषिद्धछ ।