अनुसूची–१२ घुमिफिरी बेच्ने अनुज्ञापत्र

अनुसूची–१२ घुमिफिरी बेच्ने अनुज्ञापत्र

(नियम २६ सँग सम्बन्धित)

घुमिफिरी बेच्ने अनुज्ञापत्र

सि.नं. पत्र संख्या र चलानी नं.
मिति ः–

१. नाम, थर ः–

२. बाबुको नाम ः–

३. बाजेको नाम ः–

४. जन्मस्थान ः–

५. अस्थायी ठेगाना (वडा नं. समेत) ः–

६. स्थायी ठेगाना (वडा नं. समेत) ः–

७. बिक्री–वितरण गर्न चाहेको खाद्य पदार्थको नाम ः–

८. हस्ताक्षर ः–

९. औंठाको छाप (हस्ताक्षर गर्न नजान्ने भए मात्र) ः–

 

१०. अनुज्ञापत्र जिम्मा लिई खाद्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न जाने परिवारका अन्य
व्यक्तिहरुको नाम ः–
(क)
(ख)
(ग)

दा.                       बा.

अनुज्ञापत्र दिने अधिकारीको दस्तखत ः–

नगरपालिका वा गाउ“ विकास समितिको नाम ः–

जिल्ला ः–
अञ्चल ः–

फोटोमा समेत पर्ने गरी दस्तखत तथा कार्यालयको छाप ।
अनुज्ञापत्रको दस्तूर रु. ……………….