अनुसूची–११

अनुसूची–११

अनुसूची–११
(नियम १६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
विषय ः उम्मेदवारको बन्दसूची उपर दावि विरोध ।
श्री ……………………………,
निर्वाचन आयोग,
कान्तिपथ, काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगबाट मिति ……………………… मा प्रकाशित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनको लागि ……………………………. राजनीतिक दलले तहाँ आयोगमा पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत श्री ……………………………… नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १८ र १९ बमोजिम देहायको आधारमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचनका लागि योग्य नरहेको हुँदा निजको नाम उक्त सूचीबाट हटाई पाउन यो दावी विरोध पेश गरेको छु ।

अयोग्यताको आधार
………………………………………………………….
…………………………………………………………
निवेदक
सही ः
उम्मेदवारको पूरा नाम ः
राजनीतिक दलको नाम ः
ठेगाना ः
मिति ः