अनुसूची–१६

अनुसूची–१६

अनुसूची–१६
९नियम १९ को उपनियम ९९० सँग सम्बन्धित०
निर्वाचन आयोग
नेपाल

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि  राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको सूचना संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनको लागि यस आयोगमा दर्ता भएका देहायका राजनीतिक दलहरूलाई देहाय बमोजिमको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको व्यहोरा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम १९ को उपनियम ९९० बमोजिम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।