अनुसूची–१७

अनुसूची–१७

अनुसूची–१७
(नियम २० को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………… जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं…………….

स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको सूचना …………………..जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं….. बाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने
निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा २८ बमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा कायम रहेका देहायका उम्मेदवारहरूको देहायबमोजिमको निर्वाचन चिन्ह कायम भएकोे हुँदा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम २० को उपनियम (६) बमोजिम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना गरिएको छ ।