अनुसूची–१८

अनुसूची–१८

अनुसूची–१८
(नियम २२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………………..जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं…….

मतदान केन्द्र तोकेको सूचना

संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको लागि यस निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्नको लागि देहाय बमोजिमको मतदान केन्द्र तोकिएकोले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम २२ को उपनियम (२) बमोजिम सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।