अनुसूची–२०

अनुसूची–२०

अनुसूची–२०
(नियम ३९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………………..जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं…….

मतगणना गरिने मिति, समय र स्थान तोकेको सूचना संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि …………….. जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र
नं……… का सबै मतदान केन्द्रहरूमा मतदानको कार्य पूरा भई सबै मतदानकेन्द्रहरूबाट मतपेटिकाहरू प्राप्त भएकोले निम्नलिखित मिति, समय र स्थानमा मतगणना गर्ने काम प्रारम्भ हुने भएको हुँदा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ४८ को प्रयोजनको लागि संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम ३९ को उपनियम (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
मतगणनास्थलमा मतगणना प्रतिनिधि राख्न चाहने राजनीतिक दल÷उम्मेदवार÷निजहरूको निर्वाचन प्रतिनिधिले मतगणना प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तिमा एक घण्टा अघि आफ्नो मतगणना प्रतिनिधि निर्वाचन अधिकृत समक्ष आई पुग्नुपर्ने गरी पठाउन हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ ।

मतगणना प्रारम्भ हुने मिति, समय र स्थान

मिति ः……………………
समय ः…………………..
स्थान ः…………………..
मिति ः……………. …………………..

समय ः………………… निर्वाचन अधिकृत

…………………….. जिल्ला

निर्वाचन क्षेत्र नं. …………