अनुसूची – ३

अनुसूची – ३

(नियम ३ को उपनियम (३) संग सम्बन्धित)
पत्र संख्या :
प्रारम्भिक पर्वतारोहण अनुमति
श्री …………………………………………….
…………………………………………………….
तपाईलाई निम्न हिमालचुली
आरोहण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिम प्रारम्भिक पर्वतारोेहण अनुमति दिइएकोछ :–
१. पर्वतारोही दलको नाम :–
२. पर्वतारोहण गर्ने हिमालचुलीको नाम र उचाई :–
३. पर्वतारोहण गर्ने मार्ग :–
४. पर्वतारोहण गर्नको लागि प्रस्थान गर्ने लश्कर मार्ग :–
५. सलामी बापत बुझाउनु पर्ने बाँकी रकमः–
६. प्रारम्भिक पर्वतारोहण अनुमतिको मान्य अवधि :–
कार्यालयको छाप अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीको,–
सहीः–
नामः–
पदः–
कार्यालयः–
मितिः–