अनुसूची–२१

अनुसूची–२१

अनुसूची–२१
(नियम ४३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
…………………… जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. …..

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको  निर्वाचन परिणामको घोषणा संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा …………………. जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ….. बाट देहायका उम्मेदवारहरूले देहायबमोजिम मत प्राप्त गरेकोेले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम ४३ को उपनियम (४) बमोजिम यो निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरिएको छ ।

उपर्युक्त परिणामअनुसार (निर्वाचन चिन्ह) …………………. भएका ……….. राजनीतिक दलको÷स्वतन्त्र उम्मेदवार श्री ………………………. ले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेकोेले संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ५७ को उपदफा (२) बमोजिम …………………… जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ….. बाट संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु ।

मिति ः …………………… ……………………..
समय ः ………………….. निर्वाचन अधिकृत
…………………….. जिल्ला
निर्वाचन क्षेत्र नं. …………