अनुसूची–२२

अनुसूची–२२

अनुसूची–२२
(नियम ४३ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
………………….. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. …..

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत संविधान सभा सदस्य प्रमाणपत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उप–धारा (१) बमोजिम गठन हुने संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ………….. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. ….. बाट श्री ………………………………… मिति ………………. मा निर्वाचित हुनुभएको प्रमाणित गरी संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ५७ को उपदफा (२) तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम ४३ को उपनियम (७) बमोजिम यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछु ।

मिति ः ………………….. ……………………
निर्वाचन अधिकृत
…………………….. जिल्ला
निर्वाचन क्षेत्र नं. …………