अनुसूची–२४

अनुसूची–२४

अनुसूची–२४
(नियम ४५ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत संविधान सभा सदस्य प्रमाणपत्र नेपालको अन्तरिम संविधान संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उप–धारा (१) बमोजिम गठन हुने संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत………………………… राजनीतिक दल बाट श्री ………………………………… मिति ……………….. मा निर्वाचित हुनुभएको प्रमाणित गरी संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम ४५ को उपनियम (६) बमोजिम यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछु ।

मिति ः ………………………. ………………………
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन अधिकृत