अनुसूची–२५

अनुसूची–२५

अनुसूची–२५
(नियम ४६ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन प्रतिनिधिको नियुक्ति
श्री निर्वाचन अधिकृत,
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय,

…………………….. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. …..

संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली÷ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ……………………… जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ……… बाट ……………………….. राजनीतिक दल÷उम्मेदवारको तर्फबाट निर्वाचनको सम्बन्धमा कानुन
बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नको लागि श्री ………………………………… लाई संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ६० बमोजिम निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छु ।

निजले मेरो÷ ………………………… राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रतिनिधिको रुपमा गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कामकारवाहीमा मेरो÷……………………….. राजनीतिक दलको मन्जुरी छ । निर्वाचन प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दलको अधिकार प्राप्त

पदाधिकारीको÷
उम्मेदवारको
सही ः
पूरा नाम ः
ठेगाना ः