अनुसूची–२८

अनुसूची–२८

अनुसूची–२८
(नियम ४७ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग

……………………. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. …..
………..मतदान केन्द्र
अनुमति पत्र

संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको लागि …………………… जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. …….. मा मिति ……………………… मा हुने मतदानको प्रयोजनको लागि मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न निम्नलिखित व्यक्तिलाई यो अनुमति पत्र दिइएको छ । यो अनुमति पत्रको अवधि मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म वा निर्वाचन अधिकृत÷मतदान अधिकृतले रद्द नगरेसम्म कायम रहनेछ ।

१. पूरा नाम ः
२. उमेर ः
३. ठेगाना ः

मिति ः ……………………..
मतदान अधिकृत
……………….. मतदान केन्द्र