अनुसूची–२९

अनुसूची–२९

अनुसूची–२९
(नियम ४८ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
……………………. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. …..
मतगणना स्थल प्रवेश अनुमति पत्र

संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको लागि …………………… जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. ……… मा मिति …………………… मा हुने ………………………. निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणना स्थलमा प्रवेश गर्न निम्न लिखित व्यक्तिलाई यो अनुमतिपत्र
दिइएको छ । यो अनुमतिपत्रको अवधि मतगणना कार्य समाप्त नभए सम्म वा निर्वाचन अधिकृतले रद्द नगरे सम्म कायम रहनेछ ।

१. पूरा नाम ः
२. उमेर ः
३. ठेगाना ः

मिति ः ……………………. ……………………….
निर्वाचन अधिकृत
…………………….. जिल्ला
निर्वाचन क्षेत्र नं. …………