अनुसूची–३१

अनुसूची–३१

अनुसूची–३१
(नियम ४९ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन आयोग
……………………. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. …..
मतदान केन्द्र नं. ……….