अनुसूची–३२

अनुसूची–३२

अनुसूची–३२
(नियम ५० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन खर्चको विवरण
श्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालय,
……………….. जिल्ला,

संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि ……………………….. जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. ……………….. बाट म …………………………………….. उम्मेदवार भएकोमा सो सम्बन्धमा मैले÷निज उम्मेदवारले गरेको सम्पूर्ण खर्चको विवरण संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ६९ को उपदफा (४), संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम ५० को उपनियम (२) तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु । निर्वाचन खर्चको विवरण देहाय बमोजिम छ ।