अनुसूची–३३

अनुसूची–३३

अनुसूची–३३
(नियम ५० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
निर्वाचन खर्चको विवरण

श्री निर्वाचन आयोग,
कान्तिपथ, काठमाडौं ।

संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा ………………….. राजनीतिक दलले गरेको सम्पूर्ण खर्चको विवरण संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा ६९ को उपदफा (४), संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७० को नियम ५० को उपनियम (२) तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु । निर्वाचन खर्चको विवरण देहाय बमोजिम छ ।

राजनीतिक दलको तर्फबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिको
सहीः
राजनीतिक दलको छाप पूरा नामः

पदः
मितिः
राजनीतिक दलको नामः