नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२०।१२।१८
संशोधनः
१. हुलाक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०२६ २०२६।१०।१३
२. हुलाक (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०३२ २०३२।१०।२६
३. हुलाक (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०४९ २०४९।१।८
४. हुलाक (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।९।२३

हुलाक ऐन, २०१९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियमावली बनाएको छ ।