परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त   नाम र प्रारम्भः (१) यो नियमावलीको नाम “हुलाक नियमावली, २०२०” रहेको छ ।
(२) यो नियमावलीको परिच्छेद ५ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मितिदेखि र अरू परिच्छेदहरू तुरून्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमहरूमाः–
(क) “ऐन” भन्नाले हुलाक ऐन, २०१९ सम्झनुपर्छ ।
(ख) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको हुलाक सेवा विभाग सम्झनु पर्छ ।