अनुसुची – ५ (नियम १२ को उप–नियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसुची – ५ (नियम १२ को उप–नियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

कार्यालयको प्रयोगको लागि मात्र  (प्रोप्राइटर वा मेनेजर) उपरोक्त विवरण ठीक छ । ठीक छैन ।   निम्न बमोजिम कैफियत देखिएको छ