अनुसूची – ६ (नियम १२ को उप–नियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ६ (नियम १२ को उप–नियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

उपरोक्त विवरण ठिक दुरुस्त छ र सम्बन्धित कागजपत्र साथै पेश गरेको छु । झुट्ठा ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम सजाय सहने
बुझाउनेछु ।
(प्रोप्राइटर वा मेनेजर)
मिति
कार्यालयको प्रयोजनको लागि मात्र
उपरोक्त विवरण ठीक छ। ठीक छैन । देखिएका कैफियत निम्न बमोजिम उल्लेखत गरिएकोछ ।