भाग १२ – महालेखा परीक्षक

भाग १२ – महालेखा परीक्षक

७५. महालेखा परीक्षकः (१) नेपालका एक महालेखा परीक्षक हुनेछन् जसलाई श्री ५ बाट राजसभासंग चाहिबक्सेमा परामर्श गरी नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) महालेखा परीक्षक नियुक्त भएको मितिले ६ वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।तर,

(क) श्री ५ समक्ष पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसूफबाट स्वीकृत भएमाआफ्नो पदबाट मक्त हुनेछन् ; वा

(ख) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले निजलाई सो पदबाट हटाउन सकिनेछ ।

(३) महालेखा परीक्षकको …..पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त ऐनद्वारा निर्धारित हुनेछन् र त्यसरी निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिबक्से बमोजिम हुनेछ । महालेखा परीक्षकआफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी …..पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त बदलिनेछैनन् ।

(४) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति श्री ५ बाट नियुक्त गरिबक्सने पदमा बाहेक अन्यसरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन ।

७६. महालेखा परीक्षकको काम र अधिकारः (१) सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय पञ्चायत, राजसभा, अख्तियारदुरुपयोग निवारण आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता तथा अन्य संवैधानिक अङ्गका कार्यालय र सबै सरकारी कार्यालय, अदालत एवं श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरीका बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी लेखा परीक्षण हुनेछ ।महालेखा परीक्षक र निजका सहायकहरुलाई त्यस्तो लेखासम्बन्धी सबै कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्नपाउने अधिकार हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) अनुुसार महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने लेखा, सम्बन्धित कानूनका अधीनमा रही तोकिएको ढाँचामा राखिनेछ । त्यसरी ढाँचा नतोकिएसम्म साविक बमोजिमको ढाँचा नैकायम रहेनछ ।

(३) महालेखा परीक्षकले गर्ने लेखासंग सम्बन्धित अरु काम कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ र त्यस्तोमा निजले सम्बन्धित कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

(४) यस धारा बमोजिम आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकले श्री ५ मा चढाउने छन् र मौसूफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय पञ्चायत समक्ष राख्न लगाइबक्सनेछ ।