शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७

                                                                  नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

                                                            २०५७/०७/२४

संशोधन गर्ने नियमहरु

१. शिक्षक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५९                                      २०५९/०२/१३

२. शिक्षक सेवा आयोग (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०५९                                         २०६०/०२/०९

३. शिक्षक सेवा आयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६०                                         २०६०/१२/१६

४. शिक्षक सेवा आयोग (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६                                         २०६६/०७/२३

५. शिक्षक सेवा आयोग (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०६७                                         २०६७/१०/०९

६. शिक्षक सेवा आयोग (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६८                                          २०६८/०३/०६

७. शिक्षक सेवा आयोग (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०६९                                         २०६९/०९/०२

८. शिक्षक सेवा आयोग (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०७०                                          २०७०/०३/०३

९. शिक्षक सेवा आयोग (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७१                                            २०७१/१०/२६

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।