परिच्छेद – ५ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी

परिच्छेद – ५ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी

४०. खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाः सचिवालयको खाताको सञ्चालन आयोगको नियन्त्रण र रेखदेखमा रही आयोगको प्रशासकीय प्रमुख र लेखा सम्बन्धी कार्य गर्न तोकिएको मुख्य कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

४१. नगदी जिन्सी सम्बन्धी श्रेस्ताको जिम्मेवारीः सचिवालयको नगदी, जिन्सी, राजश्व, धरौटी सम्बन्धी श्रेस्ता अद्यावधिक राख्ने वा राख्न लगाउने दायित्व आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको हुनेछ ।

४२. आर्थिक ऐन नियमको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेः आयोगको नाममा विनियोजित रकम खर्च गर्दा आयोगले नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक ऐन नियमको प्रक्रिया पालना गर्नु पर्नेछ ।