परिच्छेद – ६ विविध

परिच्छेद – ६ विविध

४३. अमर्यादित कार्य गरेमाः आयोगद्वारा संचालित परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले अमर्यादित कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गरेमा निजलाई आयोगले सो परीक्षाबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ ।

४४. गोप्य रहनेः आयोगले लिने परीक्षासँग सम्बन्धित सबै प्रकारका अभिलेखहरू गोप्य रहने छन् ।

४५. परीक्षा र विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेः (१) परीक्षा सञ्चालन हुँदाका बखत परीक्षा केन्द्रमा कुनै प्रकारको गडबडी भएमा, कुनै बाधा अवरोध खडा भएमा वा परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले सो दिनको परीक्षा कारण जनाई रद्द गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै पनि परीक्षामा अनियमितता भएमा आयोगले त्यसको कारण जनाई सोसँग सम्बन्धित विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ ।

४६. निरीक्षण गर्न सक्नेः (१) आयोगले तोके बमोजिम जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा आयोगले सम्बन्धित निकायको आवश्यकता अनुसार निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा आयोगले सुम्पेको जिम्मेवारी अनुरुप काम कारवाही भएको नदेखिएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

४७. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेः आयोगले आफ्नो कार्यसंग सम्बन्धित विषयमा स्वीकृत बजेटको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृति लिई विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।

४८. आयोगबाट पारिश्रमिक पाउन सक्नेः आयोगको काम गर्न आयोगद्वारा नियुक्त व्यक्ति वा गठित समितिका सदस्यले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम पारिश्रमिक पाउन सक्नेछन् ।

४९. बिदा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१)अध्यक्ष र सदस्यले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले पाए सरहको बिदाको सुविधा पाउने छन् ।

(२) अध्यक्षले आफ्नो विदा र काज आफै स्वीकृत गर्नसक्नेछ र सदस्यले बिदा र काज लिँदा अध्यक्षको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

५०. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेः ऐन र यस नियमावली बमोजिम आयोगले माग गरेका अभिलेख वा विवरणहरू सम्बन्ध्ति निकायले आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

५१. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम उपलव्ध गराउनु पर्नेः कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत विवरण र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धित निकायले आयोगलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

५२. यसै नियमावली बमोजिम हुनेः यो नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै नियमावली बमोजिम र अन्यमा शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम हुनेछ ।

५३. कार्यविधि निर्धारण गर्नेः यस नियमावलीमा व्यवस्था भए देखि वाहेक आयोगबाट गरिनु पर्ने काम कारवाही व्यवस्थित गर्न आयोगले ऐन र यस नियमावली प्रतिकूल नहुने गरी कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

५४. निर्देशिका जारी गर्न सक्नेः आयोगले आफ्नो काम कारवाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि ऐन र यस नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ ।

५५. खारेजीः शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम २२, २३, २४, २५, २५क, २६, २७, ४४, ४९, ५०, ५१, ५२, ५२ क. ५२ ख., ५२ ग. र ९४ तथा अनुसूची ५ खारेज गरिएका छन् ।