अनुसूची– १ (नियम ३२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची– १ (नियम ३२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची– १

(नियम ३२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

का.स.मू. फाराम दर्ता नं.                                दर्ता मितिः                                                 दर्ता भएको विद्यालय

शिक्षक/प्रधानाध्यापकको नाम थरः

शिक्षक संकेत नं.

तहः

श्रेणीः
विद्यालयको नाम ठेगानाः

मूल्याङ्कन अवधिः …………………………… देखि ………………………………… सम्म

खण्ड क

(क) अध्यापन गरेको तहः

(ख) अध्यापन गरेको कक्षाः

(ग) अध्यापन गरेका विषयः

(घ) आधार लिइएको परीक्षाः

(१) कक्षा ३ को उपलब्धि परीक्षा

(२) कक्षा ५ को उपलब्धि परीक्षा

(३) कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा

(४) प्रवेशिका परीक्षा

(५) उच्च माध्यमिक परीक्षा

(६) अपाङ्खलाई अध्यापन गर्ने विद्यार्थीको परीक्षा

(७) स्रोत व्यक्तिको रूपमा खटिएको शिक्षकको हकमा स्रोत केन्द्रभित्रको विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको परीक्षाहरूको समग्र परीक्षाफलको औसत

(८) अन्यः

(ङ) सम्बन्धित विषयको परीक्षामा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको औषत अङ्कः ……………………………..

(च)  अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उतीर्ण प्रतिशत          × ३
सम्वन्धित विषयको भौगोलिक इकाइको औसत उतीर्ण प्रतिशत

शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्कः………………………………….

 

सिफारिस गर्नेको दस्तखत …………………………….

नाम थर…………………………………….

पद………………………………………..

 

प्रमाणित गर्ने प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति वा

विद्यालय निरीक्षकको दस्तखतः ……………………………..

नाम थर…………………………………………

पद……………………………………….

 

आफूले अध्यापन गरेको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको परीक्षाफल अनुसार गणना भएको छ भनी दस्तखत गर्ने सम्बन्धित

शिक्षकको दस्तखत …………………………….

(प्रधानाध्यापकको मूल्याङ्कन गर्ने भए स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकले माथि उल्लेखित कुरा सिफारिस गरी दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।)

 

खण्ड ख

(क) अनुसन्धान गरिएको विषयको संक्षिप्त व्यहोराः

(ख) अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको संक्षिप्त व्यहोराः

(ग) संलग्न गरिएको प्रतिवेदनको पृष्ठ संख्याः

(घ) शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्कः ……………………………..

(शिक्षण कार्यसँंग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश भएको हो भनी सिफारिस गर्ने शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको हकमा स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।)

सिफारिस गर्नेको दस्तखत —————————-                                             प्रमाणित गर्नेको दस्तखत —————————

नाम थर————————————-                                                              नाम थर————————————

पद—————————————–                                                                पद—————————————-

संकेत नं. ——————————–                                                                संकेत नं.——————————————

मिति—————————————-                                                               मिति——————————————–

खण्ड ग

नाम थर———————–

पद———————–

संकेत नं.———————–

मिति—————————–

प्रमाणित गर्ने स्रोत व्यक्ति वा विद्यालय निरीक्षकको दस्तखतः ………………………

नाम थर——————————

पद—————————–

संकेत नं.————————-

मिति——————————-

खण्ड घ