अनुसूची– १ (नियम ३२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची– १ (नियम ३२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

अनुसूची– १

(नियम ३२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

का.स.मू. फाराम दर्ता नं.                                दर्ता मितिः                                                 दर्ता भएको विद्यालय

शिक्षक/प्रधानाध्यापकको नाम थरः

शिक्षक संकेत नं.                        तहः                          श्रेणीः

विद्यालयको नाम ठेगानाः

मूल्याङ्कन अवधिः …………………………… देखि ………………………………… सम्म

खण्ड क

(क) अध्यापन गरेको तहः

(ख) अध्यापन गरेको कक्षाः

(ग) अध्यापन गरेका विषयः

(घ) आधार लिइएको परीक्षाः

(१) कक्षा ३ को उपलब्धि परीक्षाः

(२) कक्षा ५ को उपलब्धि परीक्षाः

(३) कक्षा ८ को आधारभूत शिक्षा उर्त्तीण परीक्षाः

(४) कक्षा १० को माध्यमिक  शिक्षा परीक्षा (सेकेण्डरी एजुकेशन एक्जामिनेशन):

(५) कक्षा ११ र १२ को  माध्यमिक शिक्षा उर्त्तीण परीक्षा ः

(६) अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको परीक्षाः

(७) अन्यः

(ङ) सम्बन्धित विषयको परीक्षामा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको औषत अङ्कः ……………………………..

(च)  अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उतीर्ण प्रतिशत          × ३
सम्वन्धित विषयको भौगोलिक इकाइको औसत उतीर्ण प्रतिशत

शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्कः………………………………….

 

सिफारिस गर्नेको दस्तखत …………………………….

नाम थर…………………………………….

पद………………………………………..

 

प्रमाणित गर्ने प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति वा

विद्यालय निरीक्षकको दस्तखतः ……………………………..

नाम थर…………………………………………

पद……………………………………….

 

आफूले अध्यापन गरेको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको परीक्षाफल अनुसार गणना भएको छ भनी दस्तखत गर्ने सम्बन्धित

शिक्षकको दस्तखत …………………………….

(प्रधानाध्यापकको मूल्याङ्कन गर्ने भए स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकले माथि उल्लेखित कुरा सिफारिस गरी दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।)

 

खण्ड ख

(क) अनुसन्धान गरिएको विषयको संक्षिप्त व्यहोराः

(ख) अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको संक्षिप्त व्यहोराः

(ग) संलग्न गरिएको प्रतिवेदनको पृष्ठ संख्याः

(घ) शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्कः ……………………………..

(शिक्षण कार्यसँंग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश भएको हो भनी)

सिफारिस गर्ने                                                                                                 प्रमाणित गर्नेको 

प्रधानाध्यापकको दस्तखतः ………‍‍‍‍‍……………………                                      स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुखको दस्तखत —————————

नाम थर————————————-                                                              नाम थर————————————    पद—————————————-

संकेत नं. ——————————–                                                                संकेत नं.——————————————

मिति—————————————-                                                               मिति——————————————–

खण्ड ग

सिफारिस गर्ने                                                                                                 प्रमाणित गर्नेको 

प्रधानाध्यापकको दस्तखतः ………‍‍‍‍‍……………………                                      स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुखको दस्तखत —————————

नाम थर————————————-                                                              नाम थर————————————    पद—————————————-

संकेत नं. ——————————–                                                                संकेत नं.——————————————

मिति—————————————-                                                               मिति——————————————–

खण्ड घ

   सुपरीवेक्षक (छ अङ्क) पुनरावलोकन   समिति (चार अङ्क)
अतिउत्तम
क्र.सं. मूल्याङ्कनका आधारहरू अति उत्तम

(०.७५)

उत्तम
(०.६०)
सामान्य
(०.४५)
न्यून
(०.२५)
अतिउत्तम
(०.५०)
उत्तम
(०.४०)
सामान्य
(०.१५)
न्यून
(०.२०)
१.  विषयवस्तुको ज्ञान
२. शिक्षण पेशा प्रतिको निष्ठा, लगनशीलता र आचारसंहिताको पालना
३. विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर प्रति देखाउने तदारुखता, उत्तरदायित्व बहन र जिम्मेवारी बोध
४. अध्यापन विधि र सीपको प्रयोग
५. विद्यालय समय, कक्षा कोठा समयको पालना, सदुपयोग तथा कक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन
६. अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रति सक्रियता एवं संलग्नता
७. शैक्षिक सामग्री संकलन, निर्माण र प्रयोग
८. विद्यार्थीको प्रगतिको अध्यावधिक अभिलेख राख्ने र अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउने                
प्रत्येक महलको जम्मा                
जम्मा अङ्कः                 अक्षरमाः जम्मा अङ्कः      अक्षरमाः
सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले दिएको जोड्दा हुन आउने कुल अङ्कः              अक्षरमाः
कैफियतः
सुपरीवेक्षकको
नामः

पदः

संकेत नं.

दस्तखतः

मितिः

पुनरावलोकन समिति
१. नामः
पदः                      दस्तखतः
संकेत नं. मितिः

२.नामः
पदः                           दस्तखतः
संकेत नं. मितिः

३. नामः
पदः                      दस्तखतः
संकेत नं. मितिः