अनुसूची – २ (नियम ६क. ६ख. र ६ग. सँग सम्बन्धित) स्थायी /अस्थायी / अध्यापन अनुमतिपत्र

अनुसूची – २ (नियम ६क. ६ख. र ६ग. सँग सम्बन्धित) स्थायी /अस्थायी / अध्यापन अनुमतिपत्र

अनुसूची – २

(नियम ६क. ६ख. र ६ग. सँग सम्बन्धित)

स्थायी /अस्थायी / अध्यापन अनुमतिपत्र

शिक्षक सेवा आयोगको मिति ………………….. को छोरा/ छोरी ………………. जिल्ला …………………….. म.न.पा. / उप म.न.पा. / न.पा. /गा.वि.स. वडा नं. …………. टोल / गाउँमा बस्ने श्री /सुश्री /श्रीमती ………………………….. लाई ………………… तहको विद्यालयमा अध्यापन गर्न यो स्थायी / अस्थायी / अध्यापन अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेको –

सहीः

कार्यालयको छाप                                                                              नामः

पदः

कार्यालयः

मितिः