अनुसूची–२ बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपजको प्रवेश अनुमतिपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२ बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपजको प्रवेश अनुमतिपत्रको ढाँचा

अनुसूची–२
(नियम ५ को उपनियम ९३० सँग सम्बन्धित)
बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपजको प्रवेश अनुमतिपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विभाग
बाली संरक्षण निर्देशनालय

राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम
……………………………………..कार्यालय
बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपजको प्रवेश अनुमतिपत्र
प्रवेश अनुमतिपत्र संख्या ः

देहायका पैठारीकर्तालाई देहाय बमोजिमको बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज देहायको शर्त र अवस्थामा नेपालभित्र पैठारी गर्नको लागि बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ को दफा ८ तथा बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६ को नियम ५ को उपनियम ९३० बमोजिम यो प्रवेश अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।