अनुसूची–५ जर्मप्लाज्म/जीवित परिमार्जित वस्तु/अनुवांशिक परिमार्जित वस्तु/ट्रान्सजेनिक पदार्थको प्रवेश अनुमतिपत्रको ढाँचा

अनुसूची–५ जर्मप्लाज्म/जीवित परिमार्जित वस्तु/अनुवांशिक परिमार्जित वस्तु/ट्रान्सजेनिक पदार्थको प्रवेश अनुमतिपत्रको ढाँचा

अनुसूची–५
(नियम ५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
जर्मप्लाज्म/जीवित परिमार्जित वस्तु/अनुवांशिक परिमार्जित वस्तु/ट्रान्सजेनिक पदार्थको
प्रवेश अनुमतिपत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विभाग
बाली संरक्षण निर्देशनालय
राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम

जर्मप्लाज्म/जीवित परिमार्जित वस्तु/अनुवांशिक परिमार्जित वस्तु/ ट्रान्सजेनिक पदार्थको

प्रवेश अनुमतिपत्र

प्रवेश अनुमति पत्र संख्या ः

देहायको पैठारीकर्तालाई देहाय बमोजिमको जर्मप्लाज्म÷जीवित परिमार्जित वस्तु÷अनुवांशिक परिमार्जित वस्तु÷ ट्रान्सजेनिक पदार्थ अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि देहायको शर्त र अवस्थामा नेपालभित्र पैठारी गर्नको लागि बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ को दफा ८ तथा बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६ को नियम ५ को उपनियम (३) बमोजिम यो प्रवेश अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम,  पो.व.नं. १२२५३, काठमाडौं, नेपाल ।
टेलिफोन ः ………….                                          फ्याक्स नं. ः ………..
इमेल ः ‘‘‘‘‘‘‘।