अनुसूची–७ प्रवेश अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–७ प्रवेश अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–७
(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
प्रवेश अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

निवेदन संख्या ः
(कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र)

श्री कार्यालय प्रमुखज्यू,
… … … … … … … …।

विषयः प्रवेश अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाऊँ ।

म/हामीले देहाय वमोजिम वस्तुको पैठारीको लागि यस कार्यालयबाट मिति ………….मा लिएको प्रवेश अनुमतिपत्रको म्याद मिति …………. मा समाप्त हुने भएको र सो प्रवेश अनुमतिपत्रको नवीकरण गराउन चाहेकोले बिरुवा संरक्षण ऐन,२०६४ को दफा १० तथा बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६ को नियम ६ बमोजिम प्रवेश अनुमतिपत्र नवीकरण गरी पाउँ भनी जारी भएको प्रवेश अनुमतिपत्र यसै साथ संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको छु ÷छौं ।

१. जारी भएको प्रवेश अनुमतिपत्रको संख्या नं.
२. जारी गरिएको मिति र स्थानः
३. प्रवेशपत्र नवीकरण गर्नु परेको कारणः

  •   आयात गर्न समय लाग्ने
  • जारी गरिएको समयभित्र प्रवेश नाकामा बस्तु नआई पुगेको
  • अन्य (खुलाउने)घोषणा

माथि उल्लिखित विवरणहरु मैले÷हामीले जाने बुझेसम्म ठीक साँचो र पूर्ण छन् । प्रवेश अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि कार्यालयले माग गरेको आवश्यक पर्ने जानकारी तथा सम्बन्धित कागजातहरु उपलब्ध गराउने छु÷छौं ।