अनुसूची–८ प्रवेश नाकामा प्रवेश अनुमति लिनका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–८ प्रवेश नाकामा प्रवेश अनुमति लिनका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–८
(नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
प्रवेश नाकामा प्रवेश अनुमति लिनका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

निवेदन संख्याः
(कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र)

विषयः पैठारी गर्न प्रवेश अनुमति पाऊँ ।

श्री कार्यालय प्रमुखज्यू,
… … … … … … … … ।

देहाय वमोजिम विवरण भएको बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलजिकल कन्ट्रोल एजेण्ट, लाभदायक कीरा वा बिरुवा हुर्कने माध्यम भएको कन्साइनमेन्ट नेपालभित्र पैठारी गर्नुको लागि …………नाकामा आईपुगेकोले सो को निरीक्षण गरी बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ को दफा ११ तथा बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६ को नियम ७ बमोजिम प्रवेश अनुमतिपत्र पाऊँ भनि यो निवेदन पेश गरेको छु ÷छौं ।

 

माथि उल्लिखित विवरणहरु मैले÷हामीले जाने बुझेसम्म ठीक साँचो र पूर्ण छन् प्रवेश अनुमतिका लागि कार्यालयले माग गरेको आवश्यक पर्ने जानकारी तथा सम्बन्धित कागजातहरु उपलब्ध गराउने छु÷छौं ।

निवेदकको,–
मितिः                                                                                              दस्तखत
स्थानः ः                                                                                        नाम थर ः

(पैठारीकर्ता संस्था भएमा संस्थाको छाप) पदः