अनुसूची–९ छोडपूर्जीको ढाँचा

अनुसूची–९ छोडपूर्जीको ढाँचा

अनुसूची–९
(नियम ७ को उपनियम (४) संग सम्बन्धित)
छोडपूर्जीको ढाँचा

नेपाल सरकार
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विभाग
बाली संरक्षण निर्देशनालय
राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम
……………..कार्यालय छोडपूर्जी

छोडपूर्जी आदेश संख्या नं. ः

श्री …………….. (पैठारीकर्ताको नाम र ठेगाना)
…………………………… ।

तपाईले यस नाकाबाट पैठारी गर्न लागेको देहायको वस्तु बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ तथा बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६ को प्रतिकुल रहेको नपाईएकोले बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६ को नियम ७ को उपनियम (४) बमोजिम नेपालभित्र ल्याउन यो छोडपूर्जी दिईएको छ ।