अनुसूची–१० बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्रका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–१० बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्रका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–१०
(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्रका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

निवेदन संख्या ः
(कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र)

श्री कार्यालय प्रमुखज्यू,
…………………………… ।

विषयः बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र पाऊँ ।

म/हामीले देहाय वमोजिमको बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेण्ट, लाभदायक कीरा निकासी/पुनः निकासी गर्न चाहेकोले बिरुवा स्वस्थता प्रमणपत्र पाउँ भनि बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ को दफा १२ को उपदफा (३) तथा बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६ को नियम ८ बमोजिम यो निवेदन पेश गरेको छु÷छौं ।

१. निकासीकर्ताको नाम र ठेगाना ः
२. दर्ता संख्या ः
३. प्यान नंं. ः
४. परिचय खुल्ने प्रमाण (राहदानी वा नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बर) ः
५. बिरुवा वा बिरुवाजन्य उत्पादन लैजाने व्यक्तिको नाम र ठेगाना ः
६. वस्तुको वैज्ञानिक नाम ः
७. वस्तुको साधारण नाम ः
८. वस्तुको विवरण ः
९. परिमाण÷मात्रा (कुल तौल) ः मेट केजी ग्राम

१०. परिमाण÷मात्रा (खुद तौल) ः मेट केजी ग्राम इकाई
११. पैठारी गर्ने मुलुक ः
१२. घोषित प्रवेश नाका÷बिन्दु ः
१३. पोकाहरुको संख्या र विवरण ः
१४. पहिचान चिन्ह ः
१५. उद्देश्य÷अन्तिम उपयोग ः

प्रजनन, काठ, औद्योगिक उपज, उपभोग, डनेज (काठका प्याकेजिङ्ग सामग्री) प्रयोगशालाका नमूना, माइक्रो अर्गानिज्म, माइक्रोेलोजिकल, बायोलोजीकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य भए खुलाउने

१६. साधनको किसिम ः पानी जहाज हवाई जहाज सडक सवारी रेल यात्रुवाहक
१७. साधनको नाम ः
१८. प्रस्थान मिति ः
१९. इच्छित निरीक्षणको मिति र स्थान ः
२०. अतिरिक्त (पैठारी गर्ने मुलुकको आवश्यकतानुसार) घोषणा ः
२१. निवेदन दिनु भन्दा अघि गरिएको उपचारको विवरण ः घोषणा

१. माथि उल्लिखित विवरणहरु मैले÷हामीले जाने बुझेसम्म ठीक साँचो र पूर्ण छन् ।
२. बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि आवश्यक कन्साइनमेण्टको निरीक्षण÷फ्यूमिगेशन÷उपचारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रमका प्लाण्ट क्वारेन्टीन अधिकृतहरुबाट दिईएका निर्देशनहरु मैले÷हामीले पालना गर्नेछु÷छौं ।
३. बिरुवा स्थस्थता प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि आवश्यक कन्साइनमेन्टको निकासीसँग सम्बन्धित सवै सम्बद्ध जानकारी तथा कागजातहरु मैले÷हामीले उपलब्ध गराउने छु÷छौं ।