परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन व्यवस्थापिका–संसदबाट स्वीकृत भएको ९१ औं दिनदेखि लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अनुगमन समिति” भन्नाले दफा ३० बमोजिमको अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ख) “इजाजतपत्र” भन्नाले दफा ५ बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “इजाजतपत्रवाला” भन्नाले दफा ५ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कम्पनी” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक तथा सञ्चालक समेतलाई जनाउ“छ ।
(ङ) “निर्देशक समिति” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ ।
(च) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(छ) “निरीक्षण अधिकृत” भन्नाले दफा २१ बमोजिम तोकिएको निरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ज) “बैङ्क ग्यारेण्टी” भन्नाले विभागले माग गर्ना साथ बैङ्कले नगद भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी विभागले तोकेको बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क ग्यारेण्टी सम्झनु पर्छ ।
(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले वाणिज्य मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक” भन्नाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी बजारीकरण वा बजार प्रवर्धन गर्नको लागि इजाजतपत्रवालाले सम्झौता गरी नियुक्त गरेको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति वा प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ ।
(ट) “वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण” भन्नाले इजाजतपत्रवालाले कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “विभाग” भन्नाले वाणिज्य विभाग सम्झनु पर्छ ।