अनुसूची–११ बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–११ बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची–११
(नियम ८ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)
बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विभाग
बाली संरक्षण निर्देशनालय
राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम
……………..कार्यालय

 

१ कन्साइनमेन्टको विवरण ः
निकासीकर्ताको नाम र ठेगाना ः
बिरुवा वा बिरुवाजन्य उत्पादन लैजाने व्यक्ति (कन्साइनी) को नाम र ठेगाना ः
पोकाहरुको संख्या र विवरण ः
उद्देश्य÷अन्तिम उपयोग ः
पहिचान चिन्ह ः
उत्पत्तिको स्थान ः नेपाल राज्य
साधनको किसिम ः
घोषित प्रवेश नाका÷बिन्दु ः
उत्पादनको नाम र घोषित परिमाण ः
बिरुवाको वैज्ञानिक नाम ः

माथि उल्लिखित बिरुवा र बिरुवाजन्य उत्पादन वा अन्य नियन्त्रित वस्तुहरु उपयुक्त आधिकारिक प्रक्रियाहरु अनुसार निरीक्षण, जाँच, परीक्षण गरिदा पैठारी गर्ने मुलुकले उल्लेख गरेका क्वारण्टीन शत्रुजीवहरुवाट मुक्त छन र पैठारी गर्ने मुलुकको बिरुवा स्वस्थता आवश्यकताहरु लगायत नियन्त्रित नन–क्वारण्टीन शत्रुजीवहरु अनुकुल भएको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ ।

२.२. अतिरिक्त घोषणा ः

३.३. निसंक्रमण÷                                                   निसंक्रमण उपचार
उपचार गरेको मिति ः                                          उपचार ः
रसायनिक (सक्रिय तत्वहरु) ः                           अवधि र तापक्रम ः
कन्सन्ट्रेसन ः                                                  अतिरिक्त जानकारी ः
निरीक्षण गरेको मिति ः
जारी गरेको मिति ः

मिति … … … … देखि ५ दिन भित्र निकासी गरिसक्नु पर्नेछ । जारी गरेको स्थल ः

आधिकारिक छाप प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीको,–
दस्तखतः
नामः
पदः